Internationaal verantwoord ondernemen in de voedingsmiddelensector

Internationale handel voor grondstoffen brengt voor Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven een grote verantwoordelijkheid met zich mee. In veel van ons eten en drinken zitten ingrediënten die uit de hele wereld afkomstig zijn. De Nederlandse voedingsmiddelensector is dan ook nauw verbonden met Aziatische, Amerikaanse en Afrikaanse producerende landen. De verantwoordelijkheid die onze leden nemen heeft betrekking op gebieden als milieu, mensenrechten en arbeidsomstandigheden. Leden van de FNLI spannen zich daarom in om risico’s in internationale grondstoffenketens uit te sluiten. Dit staat bekend als Internationaal Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemen (IMVO). De risico’s in deze ketens zijn vaak complex. Dit maakt het verduurzamen niet altijd eenvoudig. Zeker niet voor kleinere voedingsmiddelenbedrijven die wij als FNLI eveneens vertegenwoordigen. Samenwerking tussen bedrijven, brancheorganisaties, overheid en maatschappelijke organisaties is daarom van groot belang.

IMVO-convenant

Voedingsmiddelenbedrijven willen de risico’s voor mens en milieu in hun toeleveringsketen, productieproces en exportketen zo veel mogelijk voorkomen en verminderen. Dit is onder meer bekrachtigd door het IMVO Convenant Voedingsmiddelen dat wij in 2018 namens onze leden hebben ondertekend. Het in kaart brengen en minimaliseren van de risico’s voeren onze leden uit volgens belangrijke internationale afspraken, zoals de richtlijnen van de OESO en de Verenigde Naties. Om bedrijven te ondersteunen hebben wij samen met de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) en de Sociaal-Economische Raad (SER) een online tool laten ontwikkelen. Deze tool geeft onze leden onder andere inzicht in de stappen die zij kunnen nemen voor het verduurzamen van de keten waarin zij een leidende positie vertegenwoordigen.

 

IMVO

IMVO-monitoringsrapportages

Jaarlijks publiceren wij een rapportage waarin wij de voortgang van het voedingsmiddelenconvenant beschrijven. Deze jaarlijkse publicatie is in het leven geroepen om te voldoen aan rapportageverplichtingen vanuit het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Inmiddels stijgt de meerwaarde van deze rapportages, omdat ze laten zien wat Nederlandse midden- en kleinbedrijven en grootbedrijven ondernemen om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Daarnaast zijn ook de inspanningen en resultaten van sectorsamenwerking in relevante grondstoffenketens in kaart gebracht. 

Grondstofketens

Elke keten heeft een eigen verduurzamingsaanpak. Dit is vooral van toepassing in ketens waar veel verschillende grondstoffen voorkomen. Om deze reden werken individuele bedrijven samen in sectoraal verband om de risico’s voor mens en milieu in de ketens waarin zij actief zijn, zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen gezamenlijke initiatieven als Dutch Initiative for Sustainable Cocoa (DISCO), Dutch Soy Platform (DSP) en Dutch Alliance for Sustainable Palmoil (DASPO) werken deze bedrijven samen aan het identificeren en aanpakken van de risico’s. Met onze jaarlijkse geven wij inzicht in wat individuele bedrijven en sectoren ondernemen, wat de kracht van de samenwerkingen is en inspireren wij bedrijven.

IMVO

Ontbossingsvrije voedingsproducten

Nederlandse producenten van voedingsmiddelen zien het als hun verantwoordelijkheid de wereldwijde ontbossing tegen te gaan en de biodiversiteit te beschermen. Ontbossing heeft namelijk een negatieve impact op klimaatverandering. Een brede groep van bedrijven die actief is in de ketens van soja, koffie, palmolie en cacao zijn vertegenwoordigd in een samenwerkingsverband van meerdere koepel-, branche- en ketenorganisaties. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een realistisch en effectieve aanpak en goede uitvoerbaarheid van de Europese verordening. Deze verordening bepaalt dat op de EU-markt alleen ontbossingsvrije producten zijn toegelaten.

IMVO