Privacyverklaring FNLI

FNLI, gevestigd aan Schenkkade 50 2595 AR Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fnli.nl
Schenkkade 50
2595 AR Den Haag
070-336 51 50

 

Verwerking van persoonsgegevens

FNLI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en het FNLI-ledenportaal.

FNLI verwerkt bedrijfsgegevens van haar leden (bedrijven) en persoonsgegevens van medewerkers werkzaam bij bedrijven lid van de FNLI of via een van de aangesloten brancheorganisaties. Wij verwerken ook gegevens van oud-leden en andere zakelijke relaties.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie
 • Organisatie waar u werkbaar voor bent
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fnli.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FNLI verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Website:

 • FNLI analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

FNLI-ledenportaal:

 • FNLI analyseert uw gedrag op het FNLI-ledenportaal om daarmee het portaal te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Indien u deelneemt aan een FNLI commissie en/of expertgroep wordt u voor-en achternaam alsmede bedrijfsnaam getoond in de besloten vergaderomgeving van de desbetreffende commissie of expertgroep(en).
 • Via Mijn Profiel kunt u zelf instellen of uw naam, organisatie, e-mail en/of telefoonnummer (of een gedeelte hiervan) getoond wordt in Netwerk.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

FNLI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist is.

Delen van persoonsgegevens met derden

FNLI verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FNLI wil zo min mogelijk persoonlijke informatie verwerken als u onze website gebruikt. Daarom heeft FNLI Fathom Analytics gekozen voor de website-analyse, die geen gebruik maakt van cookies en voldoet aan de AVG, ePrivacy (inclusief PECR), COPPA en CCPA. Met behulp van deze privacyvriendelijke website- analysesoftware wordt uw IP-adres slechts kort verwerkt en kan FNLI u via haar website niet identificeren. Volgens de CCPA worden uw persoonlijke gegevens geanonimiseerd. U kunt hier meer over lezen op de website van Fathom Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FNLI en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fnli.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

FNLI wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FNLI neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@fnli.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze tekst om zeker te weten dat u kennis heeft genomen van de laatste versie.

Gepubliceerd: 31-01-2023