Branchevereniging VIGEF (de Nederlandse groenten- en fruitverwerkende industrie), telers verenigen industriegroenten en de werkgroep Industriegroenten LTO hebben in 2014 de Stichting Teelt Overleg Groenten (TOG) opgericht.

De hoofdthema’s waar TOG aan werkt houden verband met werkzaamheden waar industriële verwerkers en industrie groentetelers gezamenlijk knelpunten proberen op te lossen teneinde kwaliteit, kwantiteit, continuïteit en leveringszekerheid van productie en aanvoer te borgen op een zo duurzaam mogelijke wijze. Daarbij rekening houdend met teeltkundige aspecten en aspecten die verband houden met de oogst en verwerking en vermarkting van de producten. 

De hoofdthema’s waar TOG aan werkt houden verband met werkzaamheden waar industriële verwerkers en industrie groentetelers gezamenlijk knelpunten proberen op te lossen teneinde kwaliteit, kwantiteit, continuïteit en leveringszekerheid van productie en aanvoer te borgen op een zo duurzaam mogelijke wijze. Daarbij rekening houdend met teeltkundige aspecten en aspecten die verband houden met de oogst en verwerking en vermarkting van de producten.

Belangrijke items in de toekomstvisie van TOG zijn:

  • Ontwikkelen van residu vrije teelten
  • Industriegroenten telend Nederland staat wereldwijd op de kaart, omdat we duurzaam telen, rekeninghoudend met water, bodem, lucht, mens
  • Verduurzamen van de teelten
  • Integrated Pest Management
  • Kennisontwikkeling
  • Voedselveiligheid
  • Internationale samenwerking
  • Veredeling

Project "Samenwerking Beter Bodembeheer"

Binnen de TOG worden er gezamenlijke projecten opgezet tussen telers en verwerkers t.a.v. de teelt. Dit kunnen onderzoeken zijn, teelt handleidingen of samenwerking in PPS’en. Binnen de sector wordt veelal gewerkt met een gesloten keten. Alles wordt op contract geteeld. Hoe beter de kwaliteit is die van het veld komt, hoe beter de opbrengst voor de boer en hoe beter de inkomende kwaliteit bij de verwerkers. Daarbij is de data doorstroom van teler naar verwerker volledig geregeld in het kader van voedselveiligheid in de keten

Een mooi voorbeeld van een project is het onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer dat in 2017 gestart is. Hierin werken onderzoekers, bedrijfsleven én overheid samen om de kennis van de relaties tussen bodembeheer, bodemdiensten en de bodemparameters/indicatoren te verhogen. TOG neemt deel en draagt financieel bij, aan deze PPS, werkpakket 3: “Bodempathogenen”. 2017 was voor de onderzoekers duidelijk een jaar van opstarten. Als TOG proberen we de industriegroenten gewassen een grotere rol in het bouwplan te geven, door meer kennis te verkrijgen over de rol van het groentengewas op de bodem in relatie tot het bouwplan.
De PPS “Samenwerking Beter Bodembeheer is een omvangrijk Kennisproject. Informatie over alle deelprojecten en resultaten is te vinden op de website van Beter Bodembeheer.

Meer informatie.