Nieuwe aansluitingen op het hoogspanningsnet zijn in een groot deel van Nederland vrijwel niet meer mogelijk. Netbeheerder TenneT meldt vandaag dat er sprake is van 'netcongestie'. Nederland is versneld bezig met de energietransitie vanwege de hoge gasprijzen, verklaart TenneT. Die verduurzaming staat nu onder druk. De industrie is daarvan de dupe.

Verlies Nederlands vestigingsklimaat

De FNLI ziet een belangrijke uitdaging in de verduurzaming van de industrie, die we maar al te graag aanpakken. De plannen voor verduurzaming staan al langer onder druk. Vandaar ons initiatief om samen met de VNP Cluster 6 te trekken. Echter, uit de recente berichtgeving blijkt dat de nood nog hoger is dan we dachten. De aantrekkingskracht van het Nederlandse vestigingsklimaat, vooral door goedkope en beschikbare energie, neemt drastisch af nu economische activiteiten moeten wachten tot er (tijdelijke) oplossingen zijn gerealiseerd.

Regie op verdelingsvraagstuk

De FNLI wil dat de huidige Energiewet wordt gewijzigd. Nu nog is het zo dat als een bedrijf een aanvraag doet voor elektriciteit deze onderneming op een wachtlijst komt te staan. Zodra er ruimte vrij komt, wordt het bedrijf op het net aangesloten. De wachtlijsten zijn niet transparant en bedrijven kunnen geen investeringsplannen maken als zij geen aansluitdatum hebben. Wij pleiten voor een systeem waarbij de mogelijkheid bestaat om strategische keuzes te maken.

TenneT zegt daarover in gesprek te zijn met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Echter, die keuzes hangen niet alleen af van een commerciële organisatie als TenneT, maar moeten volgens ons benaderd worden als industriepolitiek. De (lokale) overheid zou op basis van de Cluster Energie Strategieën (CESsen) en het PMIEK de regie moeten nemen en een Deltaplan Infrastructuur op moeten stellen.

Ruimte voor innovatie voor flexibiliteit

In de brief die minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten op 17 november naar de Tweede Kamer stuurde, geeft hij aan dat – naast versnelde verzwaring van het net – flexibel potentieel bij bedrijven één van de speerpunten is. Grootschalige batterijen en elektrolyse zijn voorbeelden van innovaties voor flexibiliteit waarvoor de verantwoordelijkheid nu bij bedrijven ligt. Netbeheerders mogen zich wettelijk gezien niet mengen in de markt voor het balanceren van het energieverbruik. FNLI roept op tot versoepeling van die regels via de ACM om innovaties voor flexibiliteit juist zélf in te zetten voor de balans op het net, en zo te voorkomen dat de congestie niet verergerd wordt.

Versnelling van procedures

Waar de minister, noch de netbeheerders over spreken zijn de problemen die nog bovenop de netcongestie zelf komen: knellende procedures. Eerder heeft de minsiter wel aangegeven vergunningen voor zeer grote projecten onder de Rijkscoördinatie te betrekken. Snelle winst kan echter ook behaald worden door de versnelling van procedures op kleinere schaal, op regionale schaal. FNLI roept daarom op om de knellende procedures nogmaals tegen het licht te houden.