Om de industrie te verduurzamen en de klimaatdoelen voor 2030 en 2050 op een rendabele wijze te behalen, is in oktober 2019 een taskforce ingesteld om te adviseren over de benodigde infrastructuur. Op 13 mei publiceerde deze Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie (TIKI) haar eindrapport met advies aan minister Wiebes van EZK.

Zware investeringen in een hoofdinfrastructuur

Belangrijke adviezen van de Taskforce luiden:

  • Het Rijk moet de regierol sterker oppakken, besluiten over hoofdinfrastructuur naar voren halen en aanloopverliezen en risico’s dragen als dat op lange termijn rendabel is;
  • Leg de komende tien jaar netwerken aan voor H2 en CO2. Het bestaande aardgasnetwerk is te gebruiken als H2-netwerk en de lege gasvelden in de Noordzee kunnen goed dienen voor opslag van CO2. Geef hierbij prioriteit aan het verbinden van de 5 regionale clusters;
  • Het elektriciteitsnetwerk verdient op enkele plaatsen uitbreiding en verzwaring zodat de industrie kan investeren in elektrificatie van de processen.

In een nieuw op te richten Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK) maken overheid, industrie, andere netgebruikers en netbeheerders gezamenlijk afspraken over deze nieuwe infrastructuur. Er zal de komende 10 jaar ontzettend veel geïnvesteerd worden in deze hoofdinfrastructuur; naar schatting € 40 – 50 miljard. Dit gebeurt op basis van plannen die door zes industriële clusters zijn aangeleverd, waarbij de nadruk zal komen te liggen op de 5 regioclusters.

Inbreng vanuit de regionale industrie is vereist

Voor de voedingsmiddelenindustrie is het essentieel dat installaties over een goede energie-infrastructuur en betaalbaar aanbod van duurzame energie beschikken om te verduurzamen.
Omdat de installaties van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie vrijwel niet in de 5 hoofdclusters liggen, is dit een punt van zorg.

Het TIKI rapport: Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat
De beschikbare inzichten in de behoeften tot 2030 zijn vastgelegd in een rapport van DNV GL.
Dit rapport bevat onder andere conclusies en aanbevelingen gebaseerd op diepgaande analyses per cluster en samenvattende adviezen. Het volledige rapport en de brief aan de minister kunt u hier downloaden.