Minister Adema van LNV heeft afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij de rol van de ketenpartijen ziet in het verduurzamen van de land- en tuinbouw. Het is goed dat hij daarbij ook een beroep doet op de verwerkende sectoren, zoals vertegenwoordigd binnen de FNLI.

Met deze partijen wil de minister voor eind maart een Landbouwakkoord sluiten waarin afspraken worden gemaakt over hoe de keten kan bijdragen aan verduurzaming van de agrarische sector. De FNLI erkent de noodzaak tot verdere verduurzaming van ketens waarbij ons uitgangspunt is dat een goede positie van alle schakels in de keten en een eerlijk verdienmodel, voorwaarden zijn voor een duurzame voedselketen. Daarbij moeten duurzaamheidsinspanningen voor alle ketenspelers lonend zijn.

De FNLI wil actief meewerken aan het Landbouwakkoord – al hadden wij liever van ketenakkoorden gesproken – en ziet dat als een kans om verduurzaming in de agrifoodketen te versnellen. Daarbij heeft het onze voorkeur om het akkoord langs de lijnen van de belangrijkste agrifoodketens te organiseren. Daarmee kunnen afspraken per keten vormgegeven worden en kan er voldoende worden ing op de specifieke kansen en uitdagingen van die ketens.

Initiatieven ter verduurzaming en waardecreatie in ketens

Samen met boeren, tuinders en supermarkten wordt er al geruime tijd met verschillende ketenbrede initiatieven gewerkt aan verduurzaming en waardecreatie in zowel nationale als internationale ketens. Dat geldt voor bijvoorbeeld aardappelverwerkers, groente- en fruitverwerkers, zuivelbedrijven, vleesverwerkers, bakkerijen, zoetwarenproducenten en koffieproducenten. Op basis van langetermijnafspraken wordt onder andere ingezet op een eerlijke beloning voor de boer en de schakels daarna.

Dit sluit nauw aan bij de ambitie van de minister om tot ketenafspraken te komen in het landbouwakkoord die de omslag naar een natuur inclusieve landbouw en voedingsketen ondersteunt. Wij ondersteunen daarbij de minister in zijn pleidooi voor internationale afstemming, normering (definities over wat duurzaam is) en willen daaraan ook toevoegen een uniforme manier van meten van verduurzaming van producten en het belang van data. De vervlochtenheid van zowel de primaire sector als die van voedingsmiddelenproducenten met, voornamelijk, Europa is namelijk een essentieel kenmerk van de Nederlandse agrifoodketen. Dat betekent onder andere dat voorstellen om die keten in bredere zin te verduurzamen, moeten passen binnen de geldende EU interne markt en regelgeving. Daar waar de Europese regelgeving knelt, willen wij samen met ketenpartijen en de overheid optrekken om ruimte te bepleiten.

Graag gaan wij over deze onderwerpen verder in gesprek met minister Adema en ketenpartners.