Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Henk Staghouwer heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven hoe hij richting en steun wil geven aan het toekomstperspectief voor agrarische ondernemers.

Daarin gaat het onder andere ook over waardecreatie en een verdienmodel voor alle partijen binnen de voedselketen. De minister benoemt dat partijen uit de voedselketen primair zelf verantwoordelijk zijn voor het maken van afspraken in de keten, bijvoorbeeld over het vergroten van het aandeel duurzame producten bij voedingsmiddelenproducenten en in supermarkten, het toepassen van uniforme duurzaamheidseisen en het bevorderen van duurzaamheidsprestaties en de beloning daarvan. Waar het gaat om het borgen van een evenwichtige verdeling van marges en risico’s, geeft de minister aan dat transparantie over prijsinformatie, kosten en risicoverdeling in de hele keten daaraan kan bijdragen.

Een goede positie van alle schakels in de keten – primaire sector, verwerkers en supermarkten – en een eerlijk verdienmodel zijn belangrijk voor een duurzame voedselketen. De FNLI staat voor een agrifoodsector, waarbij het verdienvermogen van alle ketenpartijen en toegevoegde waarde in gezondheid, dierenwelzijn en duurzaamheid hand in hand gaan.

Samen met boeren, tuinders en supermarkten wordt er op vele manieren gewerkt aan waardecreatie voor alle partijen. Zo is de FNLI betrokken bij het initiatief ‘Waardecreatie in Ketens’ (WiK) waarbij partijen samenwerken aan toekomstgerichte ketens en aan verwaarding voor de boer en werken voedingsmiddelenproducenten al langere tijd aan initiatieven die gericht zijn op een goede ketensamenwerking en het verdienvermogen. Dat geldt voor bijvoorbeeld aardappelverwerkers, conservenbedrijven, zuivelbedrijven, vleesverwerkers en bakkerijen.

Dat doen bedrijven niet alleen in ketens dicht bij huis, maar ook in ketens minder dicht bij huis. Bijvoorbeeld voor cacao, koffie en rijst. Dat vraagt om een internationale aanpak.

De FNLI blijft met zowel ketenpartners als overheid in gesprek om een constructieve bijdrage te leveren aan gezonde ketens waarin een reëel verdienvermogen voor alle ondernemers een belangrijk aspect is. Daarbij willen wij met het ministerie en al onze ketenpartners blijven werken aan een duurzame keten gericht op waardecreatie die recht doet aan de verschillen in de ketens en recht doet aan de belangen van alle partijen.

Download kamerbrief