29 november publiceerde de Gezondheidsraad het rapport 'Evaluatie van het algoritme van Nutri-Score'. De Staatssecretaris van VWS had de raad gevraagd te beoordelen in hoeverre het herziene algoritme is verbeterd, te reflecteren op de aansluiting van Nutri-Score op Nederlandse voedingsrichtlijnen en te adviseren over eventuele verdere aanpassingen.

In het rapport geeft de raad haar adviezen over Nutri-Score, volgend op de aanpassingen aan het het algoritme door het internationaal wetenschappelijk comité in juli van dit jaar (waarbij het deel over dranken nog niet is verschenen). De Gezondheidsraad geeft onder andere aan dat Nutri-Score een waardevolle aanvulling kan zijn op de bestaande voedingsvoorlichting, vooral voor mensen die moeilijk te bereiken zijn en vaker een ongezond voedingspatroon hebben. Verder schrijft de raad aan de staatssecretaris dat het logo wel nog tekortkomingen heeft die “voortvarend aangepakt zouden moeten worden.”

Geen volledige aansluiting op bestaande voedingsrichtlijnen

Het uitgangspunt van de FNLI, evenals dat van de betrokken gezondheidsorganisaties, bij de keuze voor Nutri-Score is altijd geweest dat het algoritme erachter in lijn moet worden gebracht met de voedingsrichtlijnen. Met het advies van het internationaal wetenschappelijk comité leken daarvoor deels al stappen in de juiste richting te zijn gezet. De Gezondheidsraad erkent nu dat volledige aansluiting van Nutri-Score bij de aanbevelingen uit de Richtlijnen goede voeding en de Schijf van Vijf door verschillen in doelstellingen en systematiek niet mogelijk is. Dat is te verklaren doordat zowel de Richtlijnen goede voeding als de Schijf van Vijf een totaal voedingspatroon betreffen, terwijl de Nutri-Score op producten gericht is.

Er wordt geen rekening gehouden met portiegrootte

De FNLI is teleurgesteld dat de Gezondheidsraad niets zegt over de berekening per portie. Er wordt nu namelijk geen rekening gehouden met portiegrootte. Dat betekent dat wanneer de portiegrootte van een product kleiner wordt gemaakt, het product dezelfde score krijgt als de grotere portie. Hierdoor kunnen consumenten op het verkeerde been worden gezet voor wat betreft de gezondheidswaarde van een product.

Hoewel wij het toejuichen dat er in het proces rondom de introductie van de Nationale Aanpak Productverbetering (NAPV) aansluiting wordt gezocht bij Nutri-Score, zou dat wat ons betreft bij alle mogelijke productcategorieën moeten gebeuren en niet alleen wanneer er sprake is van discrepanties in de scores. Verder vinden wij het te betreuren dat toevoegingen van zout en suiker die verwaarloosbaar klein zijn, zoals 0.5%, als negatief worden gezien.

Als het gaat om de Nutri-Score voor maaltijdpakketten en -mixen, dan zit er nog een verschil tussen enerzijds de mening van de Gezondheidsraad dat de score alleen gebaseerd zou mogen zijn op producten die in de verpakking zitten – en niet op producten die de consument zelf nog moet toevoegen (met uitzondering van water) – en anderzijds de Europese wet- en regelgeving die aangeeft dat de reguliere voedingswaarde op het etiket gebaseerd mag zijn op het bereidingsvoorschrift. Wellicht is hier een oplossing te vinden in de gebruiksvoorwaarden door bedrijven die Nutri-Score willen gebruiken, bij aanmelding verplicht te stellen dat ze dit doen.

De FNLI kijkt met belangstelling uit naar de volgende stap in de introductie van Nutri-Score in Nederland. Over een invoeringsdatum heeft het ministerie van VWS aangegeven te verwachten dat de staatssecretaris begin 2023 een besluit kan nemen.

Het volledige adviesrapport en bijbehorende documenten vindt u hier.