In het rapport “Evaluation of the Dutch RBC Agreements” presenteert het Koninklijk Instituut voor de Tropen haar bevindingen van de evaluatie van de IMVO-convenanten. Zij stelt hierin dat vrijwillige maatregelen om mensenrechtenschendingen in handelsketens te voorkomen, onvoldoende blijken.

Volgens het rapport is "het huidige IMVO-beleid daarvoor ontoereikend en met de vrijwillige participatie in IMVO convenanten worden de doelstellingen van het Nederlandse IMVO-beleid niet gehaald". 

IMVO-Convenant Voedingsmiddelen in 2018 gestart
Volgens de FNLI is het gezien de korte looptijd nog te vroeg voor inzichten in de voortgang en conclusies daar waar het gaat om het convenant voor de voedingsmiddelensector. Hetgeen minister Sigrid Kaag van BHOS ook laat weten in de Kamerbrief als toelichting op het evaluatieonderzoek. In juni 2018 heeft de FNLI, samen met een aantal andere voedingsmiddelenbranches, vakbonden en maatschappelijke organisaties, het IMVO Convenant Voedingsmiddelen ondertekend. Het doel is om in gezamenlijkheid binnen een ambitieuze, maar ook realistische termijn – van drie tot vijf jaar – verbetering te bereiken op het gebied van verduurzaming van de productieketen.

Jaarlijks monitoren van ontwikkelingen op IMVO-risicomanagement geeft de leden waardevolle inzichten
In 2019 is de FNLI gestart met de jaarlijkse uitvraag onder haar leden over IMVO-beleid en risicomanagement ten behoeve van de jaarrapportage. Sinds de start van het convenant ondersteunt de FNLI haar leden op verschillende manieren actief bij het proces van de implementatie van IMVO-beleid op basis van de OESO-richtlijnen. Momenteel loopt het proces voor de jaarrapportage van 2020. Wij zien dat de inzet voor de evaluatie en rapportage dit jaar wederom bijzonder positief en constructief is, ondanks dat de COVID-19-crisis een grote impact heeft op veel van onze leden.

Oog voor het Nederlandse mkb en het belang van Europese regelgeving
Het is met name voor het Nederlandse mkb in de voedingsmiddelenindustrie een uitdaging om risico’s in de ketens te identificeren en due diligence toe te passen. Het ontwikkelen van bruikbare instrumenten hiervoor die passen bij de capaciteit van het mkb, staat daarom hoog op de agenda van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. De FNLI pleit voor een gelijk speelveld en een ‘smart mix’ van maatregelen, met aandacht voor maatwerk, effectiviteit en efficiëntie in een Europese context. Eventuele due-dilligence wet- en regelgeving zou dan ook in een Europese context tot stand moeten komen.