Als partner in het IMVO Convenant Voedingsmiddelen heeft de FNLI namens haar leden afgesproken te werken aan het toepassen van due diligence. Het doel hiervan is om risico’s in internationale handelsketens aan te pakken. Met het jaarlijkse self-assessment, gestart in 2019, krijgen bedrijven inzicht in de status van IMVO binnen de organisatie.

Due diligence ondersteuning voor FNLI-leden

Een nieuwe tool (de ‘IMVO Self-assessment Tool’) leidt gebruikers als een gids door de zes stappen van het due diligence-proces, zoals beschreven in internationaal erkende richtlijnen van de OESO. De tool is op initiatief van de FNLI ontwikkeld in samenwerking met convenantpartijen. In het bijzonder de Koninklijke Nederlandse Specerijen Vereniging (KNSV) en de Sociaal Economische Raad (SER). De tool geeft leden onder andere direct advies over te nemen vervolgstappen op basis van het resultaat van het assessment. De vraagstelling en aanvullende praktische handvatten, zoals het vernieuwde Stappenplan IMVO-risicomanagement en de factsheets risicogrondstoffen, zijn met de expertise van verschillende betrokken ngo’s en vakbonden doorontwikkeld.

Jaarrapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen

Verkregen inzichten uit de self-assessments worden meegenomen in de jaarrapportage van het IMVO Convenant Voedingsmiddelen. Deze rapportage laat de activiteiten en voortgang van het convenant zien. In een deelrapportage geeft de FNLI een overzicht van de voortgang van de FNLI-achterban op het gebied van IMVO-risicomanagement. De monitoring maakt inzichtelijk op welke onderdelen van due diligence extra ondersteuning kan worden geboden vanuit het IMVO Convenant. Zowel het grootbedrijf als mkb-bedrijven uit de FNLI-achterban nemen deel aan de monitoring. Naar verwachting wordt de jaarrapportage begin 2022 gepubliceerd. Lees hier de rapportage 2019-2020 met activiteiten en resultaten.

Naast activiteiten in het kader van dit convenant, maken Nederlandse voedingsmiddelenbedrijven die internationaal actief zijn, al jaren werk van IMVO. De FNLI heeft vorig jaar aanvullend op de jaarrapportage een kwalitatieve sectorrapportage gepubliceerd met daarin de inspanningen en resultaten in vier sectoren.

Voorbereiding op IMVO-wetgeving

Door nu al due diligence-processen in gang te zetten bereiden bedrijven zich voor op toekomstige IMVO-wetgeving. Op 8 december komt de Europese Commissie met een voorstel op het gebied van duurzaam ondernemingsbestuur (Sustainable Corporate Governance). Hier heeft de Nederlandse overheid onlangs input gegeven met haar bouwstenen voor IMVO-wetgeving. Hierin wordt gepleit voor een brede due diligence verplichting voor bedrijven. Aan de basis van het voorstel liggen internationale richtlijnen zoals die van de OESO. Het IMVO Convenant is in lijn met deze richtlijnen en biedt bedrijven daardoor een goede voorbereiding.

Meer over het IMVO Convenant Voedingsmiddelen