De FNLI is blij dat er een Coalitieakkoord is. Het is een mooi vertrekpunt dat perspectief biedt. Het is goed dat het belang van een duurzame maakindustrie onomwonden wordt benadrukt. Het akkoord bevat ambities op belangrijke onderwerpen als duurzaamheid, de energietransitie en gezondheid die wij delen.

Positief is ook de aandacht voor bedrijven en het vestigingsklimaat voor ondernemers. Daarnaast heeft het nieuwe kabinet oog voor het belang van Europese samenwerking. Graag gaan wij met de nieuwe regering in gesprek over de verdere uitwerking van het akkoord.

De FNLI is tevreden over de loskoppeling van de ODE-heffing op elektriciteit van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE++). Dit biedt ook onze leden die energie-intensief zijn meer kansen om te verduurzamen. In de uitwerking is het wel belangrijk dat er naast de maatwerkafspraken met de top 20 bedrijven, ook aandacht is en blijft voor financiële instrumenten voor bedrijven buiten deze groep. Er is aandacht voor de energietransitie en de investeringen in een goede energie-infrastructuur, maar die aandacht moet niet alleen naar de grootschalige industriegebieden gaan. Bedrijven in de voedingsmiddelensector zijn verspreid door heel Nederland. In alle regio’s worden voedingsmiddelen geproduceerd. Dus moet de energieinfrastructuur ook in de regio’s op orde zijn.

Consumenten laten zien gezondheid steeds belangrijker te vinden. De voedingsmiddelensector is zich ten volle bewust van de maatschappelijke rol die ze daar heeft en levert een nadrukkelijke bijdrage. Een uitdagende en mooie opdracht voor de sector is om die rol te blijven pakken en tegelijkertijd ook aan de verwachtingen van de consument te blijven voldoen met producten die verantwoord en smakelijk zijn. De FNLI wil graag in gesprek blijven over gezonde voeding. Wij zijn het eens met het kabinet dat dat niet vrijblijvend mag zijn. Wij zijn ambitieus waar het gaat om gezonde voedingen. Daarom zal de FNLI zich inspannen voor de voortzetting van het Nationaal Preventieakkoord. Daarin zullen wij samen met de andere deelnemers extra stappen zetten om de doelstellingen te behalen.

In het Coalitieakkoord wordt aangekondigd dat bezien wordt hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd. Waar het de verhoging van de belasting op suikerhoudende dranken betreft vragen wij om verduidelijking over het doel en de uitvoerbaarheid. In de budgettaire bijlage van het akkoord wordt namelijk gesproken over een aangescherpte verbruiksbelasting op álle frisdranken (niet-alcoholische dranken exclusief mineraalwater), inclusief suikervrij. Daarnaast pleiten wij er voor dat de afspraken over gezonde voeding voor iedereen gelden. Dus ook voor producten die vanuit het buitenland naar Nederland komen.

De Nederlandse voedingsmiddelensector blijft zicht gezamenlijk inzetten voor een internationaal verantwoorde productieketen. Het is goed dat de nationale IMVO-wetgeving rekening houdt met een gelijk speelveld met omringende landen, maar bovenal ook met de implementatie van mogelijke EU-regelgeving.

Een goede ontwikkeling tot slot is het versterken van de positie van de NVWA. Een goed functionerende NVWA is van belang voor de sector.

De FNLI zal samen met het nieuwe kabinet, de Kamer en ketenpartners de schouders zetten onder de uitwerking en uitvoering van de ambities uit het Coalitieakkoord.